• 2721402772
 • 6946264628
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Λάθη στις αιτήσεις εγγραφών των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ διαπίστωσαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Γι αυτό και το υπουργείο Παιδείας έστειλε οδηγίες προς τις Γραμματείες των Σχολείων να προβούν σε συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις .

  Ειδικότερα

  Έβαλαν ΑΜΚΑ, αντί το δικό τους , του γονέα ή του αδελφού

  Μικρός αριθμός αιτούντων έχει καταχωρίσει στην αίτησή του, παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα και τις αναλυτικές οδηγίες, λανθασμένο ΑΜΚΑ (συνήθως κάποιου γονέα ή αδελφού).
  Σε αυτήν την περίπτωση τα ονομαστικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα διαφέρουν σημαντικά από αυτά που είναι καταχωρημένα στα Π.Σ. των Πανελλαδικών.

  Επίσης αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ημερομηνία γέννησης να μην    είναι εκείνη του επιτυχόντα και ενδεχομένως τα στοιχεία Υπηκοότητα και φύλο να μην αντιστοιχούν στον επιτυχόντα.  

  Το υπουργείο Παιδείας καλεί τις  γραμματείες  να διορθώσουν τουλάχιστον τον ΑΜΚΑ, ώστε να αντιστοιχεί στον υποψήφιο.

  Διαγραφές

  Σχετικά με τις αιτήσεις διαγραφών  κάποιοι από τους αιτούντες, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, μετέβηκαν στα προηγούμενα Τμήματα/Σχολές φοίτησης τους και ζήτησαν χειρόγραφα τη διαγραφή τους από αυτά, οπότε έχουν ήδη διαγραφεί και διαθέτουν τη βεβαίωση διαγραφής.

  Στις περιπτώσεις αυτές παρά τη σχετική οδηγία του υπουργείου Παιδείας  να συμπληρώσουν το προηγούμενο Τμήμα/Σχολή φοίτησης, ακόμα και αν έχουν ήδη διαγραφεί από αυτό, πολλοί δεν την ακολούθησαν, με πιθανό αποτέλεσμα, ενώ στην αίτηση δήλωσης ηλεκτρονικής εγγραφής δεν αναφέρεται προηγούμενο Τμήμα/Σχολή φοίτησης, να παρουσιάσουν στις Γραμματείες βεβαίωση διαγραφής.

  Για τις περιπτώσεις αυτές το υπουργείο Παιδείας  προτείνει στις Γραμματείες των Σχολών  ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες στήλες με τα στοιχεία από την σχετική βεβαίωση και συμπλήρωση της στήλης «ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ» με την ένδειξη «ΝΑΙ».

  Δήλωσαν κατά λάθος  ότι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Τμήματα της Τριτοβάθμιας από παλαιότερη επιτυχία

  Παρατηρήθηκε τέλος ένας αριθμός υποψηφίων, που προφανώς εκ παραδρομής, έχουν δηλώσει ότι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Τμήματα της Τριτοβάθμιας από παλαιότερη επιτυχία, ενώ αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει.

  Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη δηλωθείσα πληροφορία δεν ισχύει, το υπουργείο Παιδείας ζητά  να μη ληφθεί υπόψη η πληροφορία και οι Γραμματείες των προς εγγραφή Τμημάτων να μην αναμένουν βεβαιώσεις διαγραφής από τα «προηγούμενα Τμήματα».

  Είναι αυτονόητο επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας προς τις Γραμματείς, ότι τα δηλωθέντα ως προηγούμενα Τμήματα, που θα λάβουν στα ηλεκτρονικά αρχεία τις αιτήσεις διαγραφών των συγκεκριμένων αιτούντων, θα αγνοήσουν τις αιτήσεις διαγραφής τους, αφού επιβεβαιώσουν ότι οι συγκεκριμένοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στους καταλόγους φοιτητών τους.

  πηγή

 • Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω διπλώματος.

  Σύμφωνα με τη διάταξη του Σχεδίου Νόμου:

  Α.  Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.
   
  Β. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) (Δείτε εδώ τι προβλέπει το άρθρο 15)  και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται.

  Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

  Γ. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.

  Δ. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3.11.2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1517) που αφορά την  κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Με το Σχέδιο Νόμου καταργούνται τα άρθρα 48A και 79 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για τα διετή  Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Πανεπιστημίων .

  πηγή

 • Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2020.

  Υποβλήθηκαν 7.203 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

  • 7.089 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 6.367 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 583 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 139 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
  • 82 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • 32 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

  Επίσης, υποβλήθηκαν 262 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

  Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.857 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

  Μετεγγράφονται:

  • 4.840 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 4.751 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 57 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 32 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
  • 262 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
  • 1814 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

  Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

  • 203 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
  • 38 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2020 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

  Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

 • "Επαναστατικές” αλλαγές, που στόχο έχουν το χτύπημα των “καρκινωμάτων”  του ισχύοντος συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τη ομόφωνη σύμφωνη  γνώμη  των Πρυτάνεων όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, θα εφαρμοστούν από τις επικείμενες Πανελλαδικές που θα διαγωνιστούν οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη Γ Λυκείου.

  Οι  αλλαγές που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων,και θα προωθηθούν σύντομα , προς ψήφιση, στη Βουλή, προβλέπουν δύο Μηχανογραφικά  και ελάχιστη  βάση εισαγωγής:

  Α. Το πρώτο Μηχανογραφικό  θα το συμπληρώνουν όλοι οι υποψήφιοι,χωρίς να εξαιρείται κανείς,  αλλά σε περιορισμένο αριθμό τμημάτων επιλογής, 10 έως 15 από το ίδιο Επιστημονικό Πεδίο.

  Β. Παράλληλα θεσμοθετείται ελάχιστη  βάση εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

  Για παράδειγμα το τμήμα Φιλοσοφικής θα βάλει ως βάση εισαγωγής ένα ποσοστό  επί του μέσου  όρου  των επιδόσεων των υποψηφίων στο πεδίο    των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

  Γ.  Όταν βγουν τα αποτελέσματα , αμέσως θα κληθούν να συμπληρώσουν δεύτερο μηχανογραφικό για τις θέσεις που έχουν μείνει κενές , μόνο  οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν σε καμία Σχολή.

  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, μέχρι σήμερα μόνο το 57% των υποψηφίων εισάγονταν  σε τμήμα  των πέντε πρώτων επιλογών.   

  Το σκεπτικό της Νίκη Κεραμέως και της 11μελούς  Επιτροπής “σοφών” θεωρούν ότι   αυτό το σύστημα:

  • Ενθαρρύνει του υποψηφίους να κάνουν συνειδητές επιλογές
  • Μειώνει τον αριθμό των επιτυχόντων σε τυχαίες και μη επιθυμητές σχολές
  • Αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες οι υποψήφιοι να εισάγονται στα τμήματα που πραγματικά επιθυμούν να φοιτήσουν.
  • Μειώνει τη ανάγκη μετεγγραφών
  • Μειώνει το ποσοστό μη ολοκλήρωσης των σπουδών στα τμήματα εισαγωγής
  • Αναβαθμίζει την ποιότητα σπουδών

   Η Επιτροπή των “σοφών” εκτίμησε ότι η εμπειρία της οριζόντιας βάσης εισαγωγής του 10 , όπως εφαρμόστηκε στο παρελθόν δεν είχε θετικά αποτελέσματα , καθώς :

  - Έμπαιναν ευκολότερα θέματα
  -Τα γραπτά βαθμολογούνταν με μεγαλύτερη επιείκεια , και
  -Συνοστίζονταν οι υποψήφιοι γύρω από τη βάση.

  Δεν επηρεάζεται   η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές

  Από το υπουργείο παιδείας ανακοινώθηκε ότι:
  • Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν ολοκληρώσει και τις εξετάσεις.
  •  Ανάμεσα στους στόχους είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται πολλά τελευταία χρόνια, με περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων.

  Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων: Θεραπεύει προβληματικές καταστάσεις

  Με τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης δίνει ουσιαστικό ρόλο στα Πανεπιστήμια να να διαμορφώνουν το  ακαδημαϊκό τους προφίλ.

  Ο προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων , Πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παππαιωάννου σχολιάζοντας στο  esos τις προτεινόμενες αλλαγές είπε τα εξής:

  “Είναι ένα σύστημα   εισαγωγής το οποίο  προσπαθεί να θεραπεύει προβληματικές καταστάσεις του παρελθόντος, σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα εισαγωγής δίνεται για πρώτη φορά στα τμήματα των Πανεπιστημίων  η  δυνατότητα  να καθορίζουν  τη βάση  και στους υποψηφίους  σε μεγάλο βαθμό  το τι και σε ποια περιοχή θα σπουδάσουν.  Πιθανόν να  μειωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων μετεγγραφών ενώ παράλληλα θα υπάρχει   βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας στα αμφιθέατρα εξαιτίας  της   ομοιογενούς κατανομής των φοιτητών ανά τμήμα”.  

  Προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια στα ΑΕΙ

  Η Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας την πρόταση  για την  ενίσχυση της ασφάλειας των Πανεπιστημίων πρότεινε  ακόλουθα μέτρα:

  • Σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η οποία θα αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • Σύσταση δομών και διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπως συστήματα ελεγχόμενης εισόδου,
  • Ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, και θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Στόχος:

  • Η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

  Επί του θέματος συμφωνήθηκε ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα και ακούστηκαν ποικίλες απόψεις για πρακτικά ζητήματα, οι οποίες συμφωνήθηκε να συζητηθούν εκ νέου στη Σύνοδο Πρυτάνεων την Παρασκευή.

  πηγή

 • Ανώτατο όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, (όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών)για τους φοιτητές στα ελληνικά Πανεπιστήμια, εισηγήθηκε η υπουργός Παιδείας σήμερα στο υπουργικό και έλαβε τη “πράσινο φως” για τη “δρομολόγηση, της σχετικής ρύθμισης.

  Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2.

  Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3.

  Αυτό σημαίνει ότι μετά το ανώτατο όριο φοίτησης Ν + ½Ν, οι φοιτητές θα διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο.

  Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις.

  Εξαιρέσεις θα υπάρξουν για περιπτώσεις εργασίας/μερικής φοίτησης, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για άλλους εξαιρετικούς λόγους.

  Όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας στο υπουργικό Συμβούλιο “ με τη ρύθμιση αυτή Θωρακίζεται, έτσι, έτι περαιτέρω το κύρος και το επίπεδο των σπουδών, βελτιώνεται ο ρυθμός αποφοίτησης (που αυτή τη στιγμή είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ) και ενσωματώνεται γρηγορότερα το ανθρώπινο δυναμικό στην αγορά εργασίας”.

   Έκθεση του υπουργείου Παιδείας

  Σε έκθεση του υπουργείου Παιδείας για τις αδυναμίες και τα θετικά και ισχυρά σημεία των Πανεπιστημίων , διατυπώνονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

  πηγή

 • Κατευθείαν ενιαίο  και αδιάσπαστο  τίτλο  σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος τους και όχι προπτυχιακό δίπλωμα, απονέμεται σε 74 τμήματα 14 ελληνικών πανεπιστημίων.

  Πρόκειται για τμήματα που ο πρώτος κύκλος   σπουδών   διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Επίσης εκκρεμεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας  για άλλα 16 τμήματα ,  τα οποία βρίσκεται στη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από  Εθνική  Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).

  Ειδικότερα τα 74  τμήματα που χορηγείται , πλέον,  κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους integrated master, ανά Πανεπιστήμιο, είναι τα εξής

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

  1.             ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    

  1.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
  2.         ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  3.         ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  4.         ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    

  1.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  2.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  3.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

  1.             ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
  2.             ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  3.             ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  4.             ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  5.             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  6.             ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ   

  1.             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  2.             ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
  3.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  4.             ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  5.             AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  6.             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  7.             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  8.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    

  1.             ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2.             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  3.             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  4.             ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  5.             ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  6.             ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  7.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
  8.             ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  9.             ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    

  1.             ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  3.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  4.             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  5.             ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  6.             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  7.             ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  8.             ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    

  1.             ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2.             ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  3.             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  4.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  5.             ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  6.             ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  7.             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  8.             ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  9.             ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
  10.              ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
  11.              ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

  1.             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  3.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  4.             ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

  1.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  2.             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  3.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  4.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
  5.             ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  1.             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2.             ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  3.             ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  4.             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  5.             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  6.             ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  7.             ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  1.             ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
  2.             ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    

              ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  5. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Εκκρεμούν οι Γνωμοδοτήσεις

  Στο μεταξύ  εκκρεμούν οι Γνωμοδοτήσεις για τα ακόλουθα 16 τμήματα, ανά Πανεπιστήμιο :  

  Του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής :

  1.         Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
  2.         Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
  3.         Πολιτικών Μηχανικών

  Του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  

  1.         Μηχανολόγων Μηχανικών,
  2.         Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
  3.         Πολιτικών Μηχανικών,
  4.         Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
  5.         Μηχανικών Περιβάλλοντος,
  6.         Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
  7.         Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών.

  Του Μεσογειακού  Πανεπιστημίου Κρήτης

  1.          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
  2.          Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
  3.          Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  1.         Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  2.         Μηχανολόγων Μηχανικών
  3.         Πολιτικών Μηχανικών

  Υπαγωγή στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017

  Ουσιαστικά τα παραπάνω τμήματα υπάγονται  στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 για τον ενιαίο  και αδιάσπαστο  τίτλο  σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι., που προβλέπει τα εξής:

  1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

  α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

  αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

  ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

  γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

  β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

  2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

  πηγή

 • Το esos ετοίμασε 30 ερωτήσεις -απαντήσεις σγια τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα τρία Μηχανογραφικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, που τέθηκε από σήμερα και για μια εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση.

  1. Πότε θα θα ξεκινήσει η εφαρμογή των αλλαγών  στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων; Θα υπάρξει μείωση του αριθμού εισακτέων;

  Τη πρώτη φάση των αλλαγών  θα την “εγκαινιάσουν” , οι σημερινοί μαθητές της Γ Λυκείου, δηλαδή οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

  Όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων, θεωρείται βέβαιο ότι οι νέες ρυθμίσεις θα αφήσουν πολλές κενές θέσεις στα Πανεπιστήμια, που σημαίνει ταυτόχρονη μείωση εισακτέων. Εκτιμήσεις  για τον αριθμό μείωσης εισακτέων  δεν υπάρχουν ακόμη, αν και μετά βεβαιότητος μπορούμε να πούμε ότι τις κενές θέσεις  θα τις μετράμε σε χιλιάδες και όχι σε εκατοντάδες.

  2. Τι θα ισχύσει φέτος που θα είναι και η πρώτη φάση των αλλαγών;

  Κατ΄αρχήν θα τεθεί ελάχιστη βάση εισαγωγής (σ.σ. θα εξηγήσουμε στην συνέχεια τη διαδικασία)

  Ειδικά και μόνο για φέτος για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι ένα Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ  και οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν.

  3. Το Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα ΙΕΚ πότε θα συμπληρώνεται;

  Οι υποψήφιοι  παράλληλα με το Μηχανογραφικό για την    εισαγωγή στα ΑΕΙ θα κληθούν να συμπληρώσουν , εφόσον το επιθυμούν, κι ένα δεύτερο Μηχανογραφικό   , με συγκεκριμένες ειδικότητες των ΙΕΚ,  για να εγγραφούν σε αυτά.

  4. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και των δύο Μηχανογραφικών;

  Όχι δεν είναι υποχρεωτικό.Ο κάθε υποψήφιος  μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο ένα από τα δύο.

  5. Ποιο θα είναι το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ;

  Το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου.

  6. Μπορεί κάποιος που εισήχθη και σε Πανεπιτημιακή Σχολή και σε ΙΕΚ να εγγραφεί και στα δύο;

  Εάν κάποιος υποψήφιος, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαχθεί και σε Πανεπιστήμιο αλλά και σε ΙΕΚ , τότε θα πρέπει να επιλέξει που θέλει να φοιτήσει.
  Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

  7. Θα καταργηθεί η ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ;

  Όσον αφορά την ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ αυτή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.

  8. Και γιατί το υπ. Παιδείας εφαρμόζει και Μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ;

  Διότι απ ότι φαίνεται μάλλον θέλει μ αυτόν τον τρόπο να δώσει κύρος στα ΙΕΚ, στο πλαίσιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  9. Τι θα ισχύσει από του χρόνου , το 2022 για τις Πανελλαδικές;

  Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

  Α Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση

  Β  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

  Γ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

  10. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Μηχανογραφικό για ΙΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη Β φάση Μηχανογραφικού για ΑΕΙ;

  Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

  11. Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

  Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

  12. Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι τις βάσεις, ανά τμήμα;

  Το σίγουρο είναι ότι οι βάσεις θα γίνουν γνωστές πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.

  Οι βάσεις θα διαμορφωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.

  13.Ποιο θα είναι το κριτήριο, προκειμένου ένα τμήμα να ορίσει την βάση εισαγωγής;

  Κάθε τμήμα θα ορίσει ένα συντελεστή  επί του Μέσου Όρου  των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου.

  14.Θα μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

  Οχι. Θα τεθεί μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που δεν θα είναι από  80%  έως   120% επί του Μέσου όρου. Οπως είπε η υπουργός παιδείας αυτό το ποσοστό θα ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση.

  15. Μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα;

  Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

  Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα  τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

  16. Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

  Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και πέρσι. Οι υποψήφιοι σ αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν μέχρι 10- 15 τμήματα. Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ορισθεί ακόμη.

  17. Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

  Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο  .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.

  18. Είναι βέβαιο; και γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν τέλη Αυγούστου;

  Το υπουργείο Παιδείας μπορούσε να εκδώσει τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, αλλά λόγω των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

  Το υπουργείο Παιδείας έχει συνεχή διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του πολίτη και Άμυνας, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι τα αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν το αργότερο  πριν τον 15αύγουστο.

  19. Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;

  Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

  20. Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

  Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας Ι  από τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

  21. Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

  Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

  22. Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό; Οι βάσεις εισαγωγής θα είναι οι ίδιες με το Α Μηχανογραφικό ή θα αλλάξουν;

  Όσα τμήματα  θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Όσον αφορά τις βάσεις αυτές δεν αλλάζουν . θα είναι οι ίδιες με το Α Μηχανογραφικό.

  23. Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β΄ Μηχανογραφικού;

  Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

  24. Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;

  Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική  έκθεση.

  25. Οι επιτυχόντες με το Β'   Μηχανογραφικό  θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα  των που θα είναι  στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;

  Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή  του υποψηφίου έγινε με το Β Μηχανογραφικό".

  26. Ο ανώτατος  αριθμός εισακτέων θα παραμείνει ίδιος με πέρσι;

  Από πρόπερσι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε προαναγγείλει μείωση του αριθμού εισακτέων. Πέρσι δεν έκανε μείωση εισακτέων, λόγω της πανδημίας .  Για φέτος, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί  μείωση του αριθμού θέσεων.

  27. Οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα θα αλλάξουν;

  Οχι,  οι Συντελεστές Βαρύτητας (Δείτε εδώ) παραμένουν ως έχουν .

  28. Τι θα ισχύσει για τα ΕΠΑΛ

  Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ),  διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

  Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

  α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων των τομέων  στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.  

  β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων όλων των τομέων.

  γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα.

  Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

  29. Τι θα ισχύσει για τους παλαιούς αποφοίτους  

  1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

  α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και

  ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση.

  30.Πότε θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις;

  Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο με βάση τις νέες διατάξεις.

  πηγή

 • Του Στράτου Στρατηγάκη 
  Μαθηματικού - Ερευνητή
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   www.stadiodromia.gr

  Οι φοιτητές που καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ήταν περισσότεροι από τους φοιτητές που βρίσκονταν σε κάποιο εξάμηνο σπουδών το έτος 2018, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.. Συγκεκριμένα 237.241 φοιτητές σε όλη την Ελλάδα φοιτούν σε κάποιο εξάμηνο σπουδών στις σχολές τους και 252.718 βρίσκονται πέρα των κανονικών εξαμήνων σπουδών. Φυσικά όσοι ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους δεν παίρνουν αμέσως το πτυχίο τους, αφού στα μαθήματα του τελευταίου εξαμήνου εξετάζονται με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους. Είναι λογική μία μικρή καθυστέρηση, αλλά το φαινόμενο παίρνει μεγάλες διαστάσεις, ξεπερνώντας το όριο της μικρής καθυστέρησης και μας βάζει σε σκέψεις.

  Η πρώτη σκέψη είναι ότι οι φοιτητές που εισάγονται με πολύ χαμηλές βαθμολογίες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, λόγω χαμηλού γνωστικού υπόβαθρου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα. Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι το πανελλαδικό ποσοστό των φοιτητών που καθυστερούν τις σπουδές τους σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται σε κάποιο εξάμηνο σπουδών είναι 107%. Τα Πανεπιστήμια στα οποία το ποσοστό των λιμναζόντων φοιτητών είναι μεγαλύτερο του 107% είναι μερικά από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας μας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ποσοστό 233% είναι ο πρωταθλητής των λιμναζόντων φοιτητών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ποσοστό 193% είναι δευτεραθλητής και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Πρωταθλητής στα τμήματα είναι το τμήμα Θεολογίας Θεσσαλονίκης με 703 ενεργούς φοιτητές και 3.305 λιμνάζοντες. Αυτό φαίνεται λογικό, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι πολλοί εισάγονται στο τμήμα ως τελευταία επιλογή, διότι δεν κατάφεραν να πιάσουν το στόχο τους που ήταν κάποια άλλη σχολή και μη έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για τις σπουδές τους εγκαταλείπουν.

  Η έκπληξη είναι μεγάλη, όμως, όταν βλέπουμε ότι στη Νομική Αθηνών έχουμε 2.655 ενεργούς φοιτητές και 10.918 λιμνάζοντες. Πρόκειται για φοιτητές που εισήχθησαν με περισσότερα από 18.000 μόρια, ήταν, δηλαδή, όλοι αριστούχοι. Προφανώς δεν τίθεται θέμα αν ήταν ικανοί να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους. Ήταν και με το παραπάνω. Επίσης είχαν όλες τις επιλογές στη διάθεσή τους, αφού πέτυχαν στην πιο υψηλόβαθμη σχολή του πεδίου τους. Ήταν οι πρώτοι των πρώτων. Η κατάσταση στα άλλα δύο τμήματα Νομικής είναι καλύτερη, με το τμήμα της Κομοτηνής να έχει μόλις 341 περισσότερους λιμνάζοντες φοιτητές από τους κανονικής φοίτησης.

  Εντύπωση προκαλεί ότι τα Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης βρίσκονται στα Πανεπιστήμια με το μεγαλύτερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών. Πρόκειται για Πανεπιστήμια που βρίσκονται ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις, έχουν υψηλές βάσεις, λόγω μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και φυσικά έχουν φοιτητές με υψηλή βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

  Από την άλλη βλέπουμε στον πίνακα 2 τα Πανεπιστήμια με το χαμηλότερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών είναι περιφερειακά κυρίως Πανεπιστήμια· εξαίρεση το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει το μικρότερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών. Είχε, βέβαια, λίγα τμήματα το 2018, Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αφορούν το έτος 2018, πριν τη διεύρυνση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έγινε το 2019.

  Είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει μία σοβαρή μελέτη για τις αιτίες που δημιουργούν τους λιμνάζοντες φοιτητές. Πιθανό τα κεντρικά Πανεπιστήμια με το μεγάλο αριθμό φοιτητών να είναι απρόσωπα και να μην εμπνέουν τους φοιτητές τους για τις σπουδές τους. Μπορεί ακόμη οι καθηγητές να μην έχουν χρόνο να γνωρίσουν τους φοιτητές τους και να ασχολούνται προσωπικά μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους. Χρόνια τώρα διαμαρτύρονται οι Πανεπιστημιακοί ότι δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών. Ίσως αυτό να είναι μία από τις αιτίες.

  Μία άλλη αιτία είναι, πιστεύω, ότι πολλοί υποψήφιοι ελκύονται από το κύρος που έχουν κάποιες σχολές, όπως η Νομική, και τις επιλέγουν χωρίς να έχουν σκεφτεί αν πράγματι τους ενδιαφέρουν αυτές οι σπουδές. Δεκαετίες τώρα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία το όνειρο του γιατρού, του μηχανικού και του δικηγόρου.

  Το φαινόμενο των λιμναζόντων φοιτητών είναι δύσκολο να ερμηνευτεί διότι έχει πολλαπλές αιτίες. Θα έπρεπε να γίνει μία σοβαρή έρευνα, που θα μας έδειχνε τις αιτίες του προβλήματος, ώστε να ληφθούν, επιτέλους, οι σωστές αποφάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εξ όσων γνωρίζω τέτοια έρευνα δεν έχει γίνει· αποφάσεις, όμως, λαμβάνονται. Ίσως γι’ αυτό τα πράγματα στην εκπαίδευση γίνονται όλο και χειρότερα.

  Πίνακας 1: Πανεπιστήμια με το μεγαλύτερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών

  Ίδρυμα

  Αριθμός Φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα

  Αριθμός Φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων

  Διαφορά

  Ποσοστό

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  28553

  66479

  -37926

  233%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  7723

  14874

  -7151

  193%

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  8266

  15899

  -7633

  192%

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  7266

  11974

  -4708

  165%

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  33543

  40818

  -7275

  122%

  Σύνολο Ελλάδας

  237241

  252718

  -15477

  107%

  Πηγή: ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. 2018 Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

   

   

  Πίνακας 2: Πανεπιστήμια με το μικρότερο ποσοστό λιμναζόντων φοιτητών

  Ίδρυμα

  Αριθμός Φοιτητών σε κανονικά εξάμηνα

  Αριθμός Φοιτητών πέραν των κανονικών εξαμήνων

  Διαφορά

  Ποσοστό

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  13668

  10648

  3020

  78%

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  1121

  831

  290

  74%

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  27095

  17001

  10094

  63%

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  9546

  5256

  4290

  55%

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  9971

  4331

  5640

  43%

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  2538

  573

  1965

  23%

  Πηγή: ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. 2018 Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

   πηγή

 • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υποβάλλονται από  σήμερα  Τρίτη 29 Ιουνίου  έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου , μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείαςν, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

 • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση , με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

  Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

  πηγή

 • Του Στράτου Στρατηγάκη
  Μαθηματικού - Ερευνητή

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


  www.stadiodromia.gr 

  Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ για το 2022. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 9.021 θέσεις και ακούστηκαν διάφορα περί σφαγής των υποψηφίων, νέων περιορισμών ακόμη και ότι η Ηλεία είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που έμεινε χωρίς ΑΕΙ.

  Ας προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πράγματι μειώθηκε ο αριθμός των εισακτέων κατά 9.021, εκ των οποίων 1.385 θέσεις στην Αττική και 795 στη Θεσσαλονίκη. Οι συνολικές θέσεις από 77.415 πέρυσι έγιναν 68.394 φέτος. Αυτό σημαίνει ότι θα εισαχθούν λιγότεροι από όσους εισήχθησαν πέρυσι; Όχι βέβαια. Ο αριθμός των εισακτέων ταυτιζόταν με τον αριθμό των επιτυχόντων μέχρι το 2020. Από την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής το 2021 ο αριθμός των επιτυχόντων καθορίζεται από την ΕΒΕ. Πέρυσι εισήχθησαν περίπου 60.073 υποψήφιοι. Δεδομένου ότι η ΕΒΕ δίνει περίπου τα ίδια αποτελέσματα κάθε χρόνο, αφήνοντας εκτός ΑΕΙ το 1/3 των υποψηφίων, αναμένουμε να εισαχθεί περίπου ο ίδιος αριθμός υποψηφίων. Δεν μένει, λοιπόν, εκτός κανείς επιπλέον υποψήφιος εξαιτίας του αριθμού των εισακτέων. Η ΕΒΕ τους κόβει. Αυτό που αλλάζει είναι η κατανομή στις πόλεις.

  Οι 9.021 θέσεις που κόπηκαν ανήκουν σε δύο κατηγορίες: Σε πλασματικές θέσεις που καταργήθηκαν και σε θέσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που θα λείψουν και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα.

  Ας δούμε τις πλασματικές θέσεις που καταργούνται. Το τμήμα Μαθηματικών Σάμου είχε από το 1998 μέχρι το 2007 από 130 έως 180 εισακτέους. Από το 2008 έως το 2017 είχε 210 έως 240 εισακτέους. Το 2018 έγιναν 254, το 2019 και το 2020 έγιναν 262, για να φθάσουν τους  309 το 2021. Από τους 240 εισακτέους φθάσαμε στους 320 χωρίς κανένα λόγο. Δεν άλλαξε κάτι στις υποδομές του τμήματος. Το τμήμα ζητούσε 180 εισακτέους και πέρυσι και φέτος 120. Το 2021 εισήχθησαν στο τμήμα 6 φοιτητές, λόγω της ΕΒΕ. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η αύξηση του αριθμού των εισακτέων από 240 σε 309 δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έγινε για να μη φαίνεται ότι υπάρχει μείωση εισακτέων ενώ μειωνόταν ο αριθμός στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτές οι πλασματικές θέσεις κόβονται. Θα μου πείτε γιατί κόβονται τώρα; Ο λόγος, πιστεύω, είναι άλλος. Για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες όταν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής ότι έμειναν 18.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ, όπως έγινε πέρυσι. Είναι άλλο να ακούγεται ότι έμειναν 18.000 κενές θέσεις και άλλο 8.000 θέσεις.

  Οι θέσεις που κόπηκαν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όμως, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις οικογένειες που θα πρέπει να συντηρήσουν σπίτι σε κάποια άλλη πόλη. Δεν είναι καιρός για τέτοια πράγματα λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, που μας βασανίζει. Η αλήθεια είναι ότι οι Πανεπιστημιακοί μας Δάσκαλοι διαμαρτύρονται, εδώ και πολλά χρόνια, ότι δεν χωρούν οι φοιτητές που τους στέλνει το Υπουργείο Παιδείας στις αίθουσες, ούτε έχουν ικανοποιητικό αριθμό διδασκόντων για να ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών. Συνεπώς φαίνεται λογική αυτή η κίνηση, που δεν έγινε μόνο φέτος αλλά συμβαίνει σταθερά την τελευταία δεκαετία. Το Μαθηματικό της Αθήνας (για να δούμε το αντίστοιχο τμήμα) είχε το 2013 312 εισακτέους για να φθάσει πέρυσι και φέτος τους 200. Έχουμε, δηλαδή, μείωση κατά 30% στη δεκαετία, υπηρετώντας αυτή την ανάγκη.

  Το πρόβλημα είναι, όμως, ευρύτερο. Ο αριθμός των θέσεων στα ΑΕΙ του λεκανοπεδίου δεν αντιστοιχούν στην πληθυσμιακή αναλογία των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Αν θεωρήσουμε ότι στο λεκανοπέδιο ζει το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε και το 40% των θέσεων των εισακτέων. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε περίπου 28.000 θέσεις, ενώ φέτος έχουμε 17.898. Αν συνυπολογίσουμε και την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες που αν θέλουν οι κάτοικοί τους να σπουδάσουν συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως Νομική, Τοπογραφία, Καλές Τέχνες και άλλα πρέπει να έρθουν στην Αθήνα καταλαβαίνουμε ότι οι 17.898 θέσεις στην Αττική δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και την αναλογία κατοίκων. Αυτό, όμως, έγινε εσκεμμένα· όταν πριν από 25 χρόνια αποφασίστηκε η διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης επελέγη το μοντέλο κάθε πόλη και ΑΕΙ κάθε κωμόπολη και ΤΕΙ. Σκοπός ήταν να πέσει χρήμα στην περιφέρεια και να ανακοπεί η αστυφιλία. Καλή η ιδέα αλλά ακατάλληλο το όχημα που επελέγη (η ίδρυση τμημάτων ΑΕΙ). Έμεινε, όμως, στο μυαλό του κόσμου και φτάσαμε να έχουμε διαμαρτυρίες διότι η Ηλεία είναι ο μόνος νομός χωρίς ΑΕΙ. Αυτό είναι ψέμα διότι ούτε ο νομός Ημαθίας, ούτε ο νομός Πέλλας έχουν τμήματα ΑΕΙ. Φυσικά δεν είναι σκοπός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπάρχει σε κάθε πόλη ΑΕΙ.

  Όλη η συζήτηση γίνεται για τον αριθμό των εισακτέων. Ποια αντικείμενα σπουδών προσφέρουν τα Πανεπιστήμιά μας και γιατί, ποια θα έπρεπε να προσφέρουν, ώστε να υπηρετείται το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας (συγγνώμη δεν έχουμε μοντέλο ανάπτυξης) όλα αυτά που είναι τα σοβαρά θέματα δεν δείχνει να απασχολούν κανέναν.

  πηγή

 • Καθορίστηκε,  με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η    αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 , μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ  ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  Με βάσει τις  αντιστοιχίες των τμημάτων δίνεται η δυνατότητα  στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαικό έτος.

  Επιπλέον οι φοιτητές  94 τμημάτων, από 87 πέρσι   “εγκλωβίζονται” καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα, αφού τα τμήματά τους δεν έχουν αντιστοιχίες.

  Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

  πηγή

 • Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

  Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  •     από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  •     από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  •     από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
  •     από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
  •     από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  •     από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

  Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

  Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  πηγή

 • Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο    Παιδείας   τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων, τα οποία είναι  , μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2021  https://transfer.it.minedu.gov.gr/.

  Συνολικά υποβλήθηκαν 5.228 αιτήσεις (από 7.203 πέρσι) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

  •     125 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.696 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 429 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 54 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
  •     69 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  •     34 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

  Επίσης, υποβλήθηκαν 289 αιτήσεις από φοιτητές (από 262 πέρσι), οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

  Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.465 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές (από 1.857 πέρσι).

  Μετεγγράφονται:

  •     786 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.705 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 47 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 34 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
  •     289 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
  •     433 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

  Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

  •     86 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
  •     27 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2021 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

  Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

  πηγή

 • Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανέρχεται σε 68.394 (στους οποίους θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος).

  Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που εισήχθησαν το 2021 σε ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΕΑ ανερχόταν σε 60.070.

  Ο ορισμός και η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έλαβε υπ’ όψη της και τα ακόλουθα κριτήρια με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών:

  •Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

  •Τον εξορθολογισμό του συστήματος κατανομής εισακτέων μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

  •Τη στήριξη σπουδών σε Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αλλά και με μέριμνα για τις ακριτικές περιοχές (πχ. το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχουν μεγαλύτερο μερίδιο εκεί όπου αυξήθηκαν οι θέσεις).

  •Τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με γεωγραφικούς αναπτυξιακούς στόχους για τμήματα με σημαντικές δυνατότητες απορρόφησης των αποφοίτων τους.

  ΔΕΊΤΕ εδώ το ΦΕΚ για τον αριθμό των εισακτέων

 • Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  -από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,

  -από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, -από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,

  -από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,

  -από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

  =από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

  Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα ηλεκτρονικής αίτησης με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. Διευκρινίζεται ότι για τους φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των παθήσεων - 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, και δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμη οι ιδρυματικοί κωδικοί, το πληροφοριακό σύστημα των μετεγγραφών θ΄ ανοίξει ξανά προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση μετεγγραφής. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.  ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/ekpaideush/34198/aitiseis-gia-metakiniseis-meteggrafes-foititon-etoys-2022

 • Image 1
logo1-big.png

Φροντιστήριο Μ.Ε. Π 3,14

Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα T.K.: 24100 τηλ.: 2721402772 / 6946264628 www.facebook.com/p3komma14

www.p3komma14.gr
©2018-2022 Φροντιστήριο Π 3,14. Θεμιστοκλέους 61, Καλαμάτα